Pinned

MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training (AI summary)

Brandon McKinzie, Zhe Gan, Jean-Philippe Fauconnier, Sam Dodge, Bowen Zhang, Philipp Dufter, Dhruti Shah, Xianzhi Du, Futang Peng, Floris Weers, Anton Belyi, Haotian Zhang, Karanjeet Singh, Doug Kang, Hongyu Hè, Max Schwarzer, Tom Gunter, Xiang Kong, Aonan Zhang, Jianyu Wang, Chong Wang, Nan Du, Tao Lei, Sam Wiseman, Mark Lee, Zirui Wang, Ruoming Pang, Peter Grasch, Alexander Toshev, Yinfei Yang

Read more

Is Sora a World Simulator? A Comprehensive Survey on General World Models and Beyond (AI summary)

Zheng Zhu, Xiaofeng Wang, Wangbo Zhao, Chen Min, Nianchen Deng, Min Dou, Yuqi Wang, Botian Shi, Kai Wang, Chi Zhang, Yang You, Zhaoxiang Zhang, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Jiwen Lu, Guan Huang

Read more

Physics of Language Models: Part 3.3, Knowledge Capacity Scaling Laws (AI summary)

Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li

Read more

Multilingual Large Language Model: A Survey of Resources, Taxonomy and Frontiers (AI summary)

Libo Qin, Qiguang Chen, Yuhang Zhou, Zhi Chen, Yinghui Li, Lizi Liao, Min Li, Wanxiang Che, Philip S. Yu

Read more

Is Flash Attention Stable? (AI summary)

Alicia Golden, Samuel Hsia, Fei Sun, Bilge Acun, Basil Hosmer, Yejin Lee, Zachary DeVito, Jeff Johnson, Gu-Yeon Wei, David Brooks, Carole-Jean Wu

Read more

THOUGHTSCULPT: Reasoning with Intermediate Revision and Search (AI summary)

Yizhou Chi, Kevin Yang, Dan Klein

Read more

State Space Model for New-Generation Network Alternative to Transformers: A Survey (AI summary)

Xiao Wang, Shiao Wang, Yuhe Ding, Yuehang Li, Wentao Wu, Yao Rong, Weizhe Kong, Ju Huang, Shihao Li, Haoxiang Yang, Ziwen Wang, Bo Jiang, Chenglong Li, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Jin Tang

Read more

CLLMs: Consistency Large Language Models (AI summary)

Siqi Kou, Lanxiang Hu, Zhezhi He, Zhijie Deng, Hao Zhang

Read more

LLM In-Context Recall is Prompt Dependent (AI summary)

Daniel Machlab, Rick Battle

Read more

The Landscape of Emerging AI Agent Architectures for Reasoning, Planning, and Tool Calling: A Survey (AI summary)

Tula Masterman, Sandi Besen, Mason Sawtell, Alex Chao

Read more
×