ML and AI papers

AI summary of Interesting papers we have read in our prompt engineering journey.

Pinned

MM1: Methods, Analysis & Insights from Multimodal LLM Pre-training (AI summary)

Brandon McKinzie, Zhe Gan, Jean-Philippe Fauconnier, Sam Dodge, Bowen Zhang, Philipp Dufter, Dhruti Shah, Xianzhi Du, Futang Peng, Floris Weers, Anton Belyi, Haotian Zhang, Karanjeet Singh, Doug Kang, Hongyu Hè, Max Schwarzer, Tom Gunter, Xiang Kong, Aonan Zhang, Jianyu Wang, Chong Wang, Nan Du, Tao Lei, Sam Wiseman, Mark Lee, Zirui Wang, Ruoming Pang, Peter Grasch, Alexander Toshev, Yinfei Yang

Read more

EMO: Emote Portrait Alive -- Generating Expressive Portrait Videos with Audio2Video Diffusion Model under Weak Conditions (AI summary)

Linrui Tian, Qi Wang, Bang Zhang, Liefeng Bo

Read more

Empowering Large Language Model Agents through Action Learning (AI summary)

Haiteng Zhao, Chang Ma, Guoyin Wang, Jing Su, Lingpeng Kong, Jingjing Xu, Zhi-Hong Deng, Hongxia Yang

Read more

Datasets for Large Language Models: A Comprehensive Survey (AI summary)

Yang Liu, Jiahuan Cao, Chongyu Liu, Kai Ding, Lianwen Jin

Read more

LongRoPE: Extending LLM Context Window Beyond 2 Million Tokens (AI summary)

Yiran Ding, Li Lyna Zhang, Chengruidong Zhang, Yuanyuan Xu, Ning Shang, Jiahang Xu, Fan Yang, Mao Yang

Read more

YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information (AI summary)

Chien-Yao Wang, I-Hau Yeh, Hong-Yuan Mark Liao

Read more

Neural Network Diffusion (AI summary)

Kai Wang, Zhaopan Xu, Yukun Zhou, Zelin Zang, Trevor Darrell, Zhuang Liu, Yang You

Read more

AnyGPT: Unified Multimodal LLM with Discrete Sequence Modeling (AI summary)

Jun Zhan, Junqi Dai, Jiasheng Ye, Yunhua Zhou, Dong Zhang, Zhigeng Liu, Xin Zhang, Ruibin Yuan, Ge Zhang, Linyang Li, Hang Yan, Jie Fu, Tao Gui, Tianxiang Sun, Yugang Jiang, Xipeng Qiu

Read more

Reformatted Alignment (AI summary)

Run-Ze Fan, Xuefeng Li, Haoyang Zou, Junlong Li, Shwai He, Ethan Chern, Jiewen Hu, Pengfei Liu

Read more

Towards Cross-Tokenizer Distillation: the Universal Logit Distillation Loss for LLMs (AI summary)

Nicolas Boizard, Kevin El Haddad, Céline Hudelot, Pierre Colombo

Read more
×