ML and AI papers

AI summary of Interesting papers we have read in our prompt engineering journey.

Pinned

Code Llama: Open Foundation Models for Code (AI summary)

Baptiste Rozière, Jonas Gehring, Fabian Gloeckle, Sten Sootla, Itai Gat, Xiaoqing Ellen Tan, Yossi Adi, Jingyu Liu, Tal Remez, Jérémy Rapin, Artyom Kozhevnikov, Ivan Evtimov, Joanna Bitton, Manish Bhatt, Cristian Canton Ferrer, Aaron Grattafiori, Wenhan Xiong, Alexandre Défossez, Jade Copet, Faisal Azhar, Hugo Touvron, Louis Martin, Nicolas Usunier, Thomas Scialom, Gabriel Synnaeve

Read more

DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models with Longtermism (AI summary)

DeepSeek-AI: Xiao Bi, Deli Chen, Guanting Chen, Shanhuang Chen, Damai Dai, Chengqi Deng, Honghui Ding, Kai Dong, Qiushi Du, Zhe Fu, Huazuo Gao, Kaige Gao, Wenjun Gao, Ruiqi Ge, Kang Guan, Daya Guo, Jianzhong Guo, Guangbo Hao, Zhewen Hao, Ying He, Wenjie Hu, Panpan Huang, Erhang Li, Guowei Li, Jiashi Li, Yao Li, Y.K. Li, Wenfeng Liang, Fangyun Lin, A.X. Liu, Bo Liu, Wen Liu, Xiaodong Liu, Xin Liu, Yiyuan Liu, Haoyu Lu, Shanghao Lu, Fuli Luo, Shirong Ma, Xiaotao Nie, Tian Pei, Yishi Piao, Junjie Qiu, Hui Qu, Tongzheng Ren, Zehui Ren, Chong Ruan, Zhangli Sha, Zhihong Shao, Junxiao Song, Xuecheng Su, Jingxiang Sun, Yaofeng Sun, Minghui Tang, Bingxuan Wang, Peiyi Wang, Shiyu Wang, Yaohui Wang, Yongji Wang, Tong Wu, Y. Wu, Xin Xie, Zhenda Xie, Ziwei Xie, Yiliang Xiong, Hanwei Xu, R.X. Xu, Yanhong Xu, Dejian Yang, Yuxiang You, Shuiping Yu, Xingkai Yu, B. Zhang, Haowei Zhang, Lecong Zhang, Liyue Zhang, Mingchuan Zhang, Minghua Zhang, Wentao Zhang, Yichao Zhang, Chenggang Zhao, Yao Zhao, Shangy

Read more

Attention Is All You Need (AI summary)

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin

Read more

RAG vs Fine-tuning: Pipelines, Tradeoffs, and a Case Study on Agriculture (AI summary)

Angels Balaguer, Vinamra Benara, Renato Luiz de Freitas Cunha, Roberto de M. Estevão Filho, Todd Hendry, Daniel Holstein, Jennifer Marsman, Nick Mecklenburg, Sara Malvar, Leonardo O. Nunes, Rafael Padilha, Morris Sharp, Bruno Silva, Swati Sharma, Vijay Aski, Ranveer Chandra

Read more

Denoising Vision Transformers (AI summary)

Jiawei Yang, Katie Z Luo, Jiefeng Li, Kilian Q Weinberger, Yonglong Tian, Yue Wang

Read more

Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer (AI summary)

Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, Peter J. Liu

Read more

Q-Transformer: Scalable Offline Reinforcement Learning via Autoregressive Q-Functions (AI summary)

Yevgen Chebotar, Quan Vuong, Alex Irpan, Karol Hausman, Fei Xia, Yao Lu, Aviral Kumar, Tianhe Yu, Alexander Herzog, Karl Pertsch, Keerthana Gopalakrishnan, Julian Ibarz, Ofir Nachum, Sumedh Sontakke, Grecia Salazar, Huong T Tran, Jodilyn Peralta, Clayton Tan, Deeksha Manjunath, Jaspiar Singht, Brianna Zitkovich, Tomas Jackson, Kanishka Rao, Chelsea Finn, Sergey Levine

Read more

Soaring from 4K to 400K: Extending LLM's Context with Activation Beacon (AI summary)

Peitian Zhang, Zheng Liu, Shitao Xiao, Ninglu Shao, Qiwei Ye, Zhicheng Dou

Read more

Llama Guard: LLM-based Input-Output Safeguard for Human-AI Conversations (AI summary)

Hakan Inan, Kartikeya Upasani, Jianfeng Chi, Rashi Rungta, Krithika Iyer, Yuning Mao, Michael Tontchev, Qing Hu, Brian Fuller, Davide Testuggine, Madian Khabsa

Read more

BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding (AI summary)

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova

Read more
×